english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Felhívás: Művészek az Iskolában 2013

Pályázati felhívás kortárs művészek számára

A Művészek az iskolában 2013 pályázat nyertesei:

Csoszó Gabriella (FreeDoc): Új lehetőségek a fotózásban - A szolidaritás, a cselekvés és a reprezentáció

Nem Privát Színház: Nem Privát Színház az iskolában


A Művészek az iskolában 2013 pályázati kiírás:

Idén is folytatjuk a 2012 folyamán kísérleti projektként meghirdetett, pozitív tapasztalatokkal lezajlott Művészek az iskolában programot, amely művészek és iskolák együttműködésén alapul. Nyílt pályázatot hirdettünk meg az alábbiak szerint:

I. Tartalmi és szerkezeti meghatározások:

A mai politikai és gazdasági helyzetben zajló, az oktatást érintő változtatások fő irányvonalai a központosítás, az iskolák autonómiájának csökkentése, a fegyelem, autoritás és teljesítmény-orientáltság felé mutatnak, a művészeti oktatás háttérbe szorul, az egyéni véleménynek, a kritikai gondolkodásnak, valamint a kreativitásnak, kísérletezésnek és a játéknak egyre kevesebb tér jut.

A Művészek az iskolában célkitűzése, hogy a művészet és a kritikai pedagógia potenciáljainak együttes alkalmazásával, a demokrácia fogalmának és működési elveinek a művészet-pedagógiai gyakorlatba történő alkalmazását felvesse és alkalmazza.

A megvalósuló projektekkel olyan kérdésekre keresünk választ, mint:
- Milyen szerepet játszhat a művész és tudása a demokratikus és kritikus gondolkodásra való tanításban?
- Milyen szerepe lehet egy művésznek az iskolai kereteken belüli tanításban?
- Hogyan tudnak demokratikus alapelvek érvényesülni művészek és diákok közötti együttműködésben?

A Művészek az iskolában keretében művészek és diákok, olyan közös projekteket hoznak létre, amelyekben az alkotási folyamat demokratikus elvek mentén valósul meg.

A megvalósuló projekt lehet:
- a művész és diákok közös alkotása
- a diákok saját projektjeinek megvalósítása, a művész segítségével
- a művész projektjének megvalósítása, amelyben a diákok közreműködnek

A projektek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok a művésszel való találkozás, a közös munka révén megismerkedjenek egy olyan gondolkodásmóddal, mely a sztereotípiák, a rutinból vagy éppen megfelelési kényszerből elfogadott tények, állítások megkérdőjelezését célozza. E projektekben a művészet nem izolált területként, hanem mint az egyének kritikai érzékét, felelősségtudatát és a szabadság gyakorlását fejlesztő médium jelenik meg.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a projektek helyi katalizátorként való felfogása, az adott iskola körülményeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével. Továbbá előnyt jelent, ha a projekt koncepciója tartalmaz olyan elemeket, melyek alapján egy hosszabbtávú művész-iskola együttműködés is elképzelhető (pd. önszerveződés, önképzőkör, érdekképviselet, szolidaritás elemeinek/ témáinak beépítése a projektekbe).

A Művészek az iskolában nem támogatja a résztvevők instrumentalizálását, azaz a közreműködők sajátos tanulási /részvételi igényei elhanyagolásának semmilyen formáját, fontosnak tartja a diákok számára az alkotói szerep biztosítását.

II. Gyakorlati feltételek:

A Művészek az iskolában projektek megvalósítási időszaka 2013. szeptember – december. A projektek dokumentációjának elkészítését követően 2013 végén-2014 elején sor kerül a projektek dokumentációjának bemutatására és a tapasztalatok megvitatására.

A projektek fontos része a dokumentáció, mely lehet a művész és diákok közös munkájának végterméke vagy a projekt dokumentációja. Igény szerint maga a művész (egyedül vagy a fiatalokkal közreműködve) elkészítheti a dokumentációt (kiadvány, weboldal, videó).

A tranzit. hu finanszírozza a projektek megvalósítását, segítséget nyújt az iskola-partner megtalálásában, illetve az iskolával való egyeztetésekben.

A pályázat leadásakor az alábbi anyagokat kérjük benyújtani:

- egy projekt-tervezetet, mely tartalmazza a megvalósítandó projekt koncepcióját
- körülbelüli ütemtervet (tanítási egységekre bontva) és anyagszükségletet (ezek lehetnek hozzávetőlegesek, amiket a továbbiakban pontosítunk majd).
- hozzávetőleges költségvetési tervet, mely magába foglalja az anyagszükségletet illetve produkciós költséget
- javaslatot iskolákkal kapcsolatban, ahol megvalósulna a projekt - ezt szívesen vennénk, de nem elvárás; bármilyen típusú iskola és diákkorcsoport bevonása lehetséges

Projekt-költségvetés:
500.000 Ft bruttó, amely tartalmazza a megvalósítás és a dokumentáció (magyar és angol nyelvű) költségeit, valamint a honorárium összegét.

2013-ban két projekt valósul meg.

A pályázatokat kérjük az office@tranzitinfo.hu címre elküldeni 2013 április 15-ig, kérdéseket is erre a címre lehet küldeni.

A pályázat kiírója: tranzit.hu.
A projekt kurátorai: Angel Judit, Hegyi Dóra, Khoór Lilla
Projekt-koordinátor: Simon Vera

fotó: Szabó Péter