english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Pátosz menedzsment, 2. rész

Beszélgetés-sorozat a magyar művészet toposzainak múltjáról és jelenéről

Helyszín: Vasas Szakszervezeti Szövetség Székháza (1086 Budapest Magdolna u 5-7.)

#2 Société Réaliste (Gróf Ferenc és Jean-Baptiste Naudy):19?9, 2010, print, 100 x 100 cm, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros


A pátosz menedzsment egy nem létező fogalom, amely a pátoszformula és a dühkezelési terápia (anger management) fúziójából született. Az efemer fogalom egyik forrása tehát a pszichológiához és a szociálpszichológiához vezet, a másik pedig a művészettörténethez, konkrétan Aby Warburg munkásságához. Warburg egyik levelében a kultúra pszicho-történészeként írta le magát, aki azt vizsgálja, hogy az erős érzelmeket, a szenvedélyeket és a szenvedéseket, az eksztatikust és a tragikust megjelenítő vizuális toposzok hogyan vándoroltak át egyik történelmi-kulturális korszakból a másikba. A pátosz menedzsment ekként az ikonológiai módszer modernizálásaként és aktualizálásaként azzal foglalkozna, hogy az elmúlt száz évben a magyar vizuális kultúra hogyan élte meg a rendszerváltásokat, hogyan viszonyult az azok által felkavart ideákhoz és érzésekhez, és hogyan értelmezte át saját toposzait és pátoszformuláit. A beszélgetések során egyrészt arra keresnénk a választ, hogy a közelmúltban a magyar képzőművészet mely toposzai, milyen szimbólumai és allegóriái váltak aktuálissá, másrészt arra is, hogy mi történt ezekkel a toposzokkal a független magyar államiság évszázada folyamán.

A televíziós "hét műtárgya" műsorokat és későbbi művészeti eseményeket (Kis Varsó és Erhardt Miklós) is megidéző beszélgetés-sorozaton, kiválasztott művek mentén hívjuk beszélgetésre az alkotókat.

Koncepció és házigazda: Hornyik Sándor, művészettörténész

Société Réaliste (Gróf Ferenc és Jean-Baptiste Naudy):19?9
A Société Réaliste művészcsoport (Gróf Ferenc és Jean-Baptiste Naudy) 2004 és 2015 között dolgozott együtt. A művészpáros Derkovits Gyula „1514" című, a Dózsa-féle parasztfelkelést ábrázoló fametszet sorozatából kiindulva 1919, 1949 és 1989 nemzeti „sorsfordító” eseményeit állították egymással párhuzamba. Az eredeti fametszethez képest két markáns változás tűnik fel. A megkínzott Dózsa fejére helyezett tüzes korona „1514”-es évszámát „19?9”-re cserélték, amellyel egyszerre idézték fel az 1919-es bolsevik forradalmat, az 1949-es „alkotmányos”, kommunista, politikai fordulatot és az 1989-es rendszerváltást a valódi parlamentáris demokrácia alkotmányba foglalásával. A másik szembeötlő változás az, hogy „büdös paraszt” helyett „büdös paralel” van Dózsa mellébe égetve. Közelebbről nézve azonban egy harmadik eltérés is láthatóvá válik: a kommunista ikon, a kultikus kép ugyanis szavakra esik szét, a vörös és a fekete rajzolat „mögött” pedig az 1949-as kommunista és az 1989-es új, demokratikus alkotmány szavai tűnnek fel. A Societé Réaliste ezzel azt vizualizálja, hogy az „új” alkotmány számos pontja meglehetősen hasonlított a régire, ami viszont a szovjet alkotmány mintájára készült. A folytonosság és a forradalom pragmatikus dialektikáját Gróf és Naudy az áthúzások dekonstruktív, kritikai gesztusával emeli ki. A „büdös paralel” nemcsak a szovjet mintára utal, hanem magában hordozza az 1989-es demokratikus „forradalom” kritikáját is, hiszen a hatalmi és gazdasági elit számos tagja éppúgy átkerült az új világba, ahogy az 1949-es alkotmány passzusai sem tűntek el teljesen.

Rendszerváltások
A tranzit. hu 2019-20 folyamán Rendszerváltások címmel eseménysorozatot indít, amely előadások, kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában azt vizsgálja, hogy a politikai fordulópontok milyen valós és szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban. Miként élnek tovább nézetek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újrainterpretálva meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára kidolgozott vagy adaptált esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek korszakonként változó, gyakran politikailag kisajátított és egymásnak ellentmondó értékeléseit mutatják be.

A Pátosz menedzsment következő eseménye:

#3 2019. június 11. Gosztola Kitti: A kinyerés mélységei, 2017, acélöntvény, 70 x 50 cm, Dunaferr-Art Dunaújváros AlapítványRelated
Pátosz menedzsment