english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Felhívás: Művészek az Iskolában 2014

A Művészek az iskolában 2014 pályázat nyertesei:

Mécs Miklós - Korrekciós osztály

Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium - Építész Szakkollégium - Vizuális- és környezetkultúra Munkacsoport.
Résztvevők: Barna Orsolya, Bene Zsófia, Börcsök Dániel, Esze Dorka, Dányádi Sára, Molnár Eszter, Molnár Szabolcs, Ónodi Fruzsina, Pálinkás Bence György, Rudas Klára, Sarbak Klára, Smiló Dávid, Tüdős Anna, Zsámboki Miklós


A tranzit. hu idén is folytatja a 2012 folyamán kísérleti projektként meghirdetett, pozitív tapasztalatokkal lezajlott Művészek az iskolában programot, amely művészek és iskolák együttműködésén alapul. Nyílt pályázatot hirdetünk meg az alábbiak szerint.

I. Tartalmi és szerkezeti meghatározások:

A mai politikai és gazdasági helyzetben zajló, az oktatást érintő változtatások fő irányvonalai a központosítás, az iskolák autonómiájának csökkentése, a fegyelem, autoritás és teljesítmény-orientáltság felé mutatnak, a művészeti oktatás háttérbe szorul, az egyéni véleménynek, a kritikai gondolkodásnak, valamint a kreativitásnak, kísérletezésnek és a játéknak egyre kevesebb tér jut.

A Művészek az iskolában program célkitűzése, hogy a művészet és a kritikai pedagógia potenciáljainak együttes alkalmazásával, a demokrácia fogalmának és működési elveinek a művészet-pedagógiai gyakorlatba történő alkalmazását felvesse és alkalmazza. Erdély Miklós, a meghatározó neo-avantgárd művész pedagógiai tevékenységére hivatkozva, a kreativitásra nevelés, az önálló gondolkodás művészeti eszközökkel való támogatása is kiemelt szempont. Azonban a kreativitás fogalma alatt nem a mai kreatív ipar által diktált találékonyság és hatékonyság értendő. Ahogy Erdély fogalmazott: „A kreatív személy, mint azt világszerte folyó vizsgálatok kimutatták, nem feltétlenül aktív, sem nem mindig produktív. A produktivitás követelménye gyakran gátló eszközként hat a kreativitás kibontakoztatására. Abban azonban megegyeznek a különböző pszichológiai vizsgálódások, hogy a művészeti képzés a legalkalmasabb a kreativitás kifejlesztésére… Hogy a képzőművészeti oktatás alkalmas a kreativitás fejlesztésére, nem azt jelenti, hogy a kreatív érzékre csak a képzőművészeknek, vagy általában kizárólag a művészetnek van szüksége. Ellenkezőleg: a legtöbbet attól lehet remélni, ha a kreatív szemlélet az élet más területein is jelen van”.

A megvalósuló projektekkel olyan kérdésekre keresünk választ, mint:
Milyen szerepet játszhat a művész és tudása a demokratikus és kritikus gondolkodásra való tanításban?
Milyen szerepe lehet egy művésznek az iskolai kereteken belüli tanításban?
Hogyan tudnak demokratikus alapelvek érvényesülni művészek és diákok közötti együttműködésben?

A Művészek az iskolában program keretében művészek és diákok, olyan közös projekteket hoznak létre, amelyekben az alkotási folyamat demokratikus elvek mentén valósul meg.

A megvalósuló projekt lehet:
- a művész és diákok közös alkotása
- a diákok saját projektjeinek megvalósítása, a művész segítségével
- a művész projektjének megvalósítása, amelyben a diákok közreműködnek

A projektek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok a művésszel való találkozás, a közös munka révén megismerkedjenek egy olyan gondolkodásmóddal, mely a sztereotípiák, a rutinból vagy éppen megfelelési kényszerből elfogadott tények, állítások megkérdőjelezését célozza.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- a projekt helyi katalizátorként való felfogása, az adott iskola körülményeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével
- ha a projekt koncepciója tartalmaz olyan elemeket, amelyek alapján egy hosszabbtávú művész-iskola együttműködés is elképzelhető (pld. önszerveződés, önképzőkör, érdekképviselet, szolidaritás elemeinek/ témáinak beépítése a projektekbe)
- kortárs képzőművészeti projektek
- interdiszciplináris és társművészetek közötti együttműködésen alapuló megközelítések
- olyan projektek, amelyekben a művészet nem izolált területként, hanem az egyének kritikai érzékét, felelősségtudatát és a szabadság gyakorlását fejlesztő médiumként jelenik meg.

A Művészek az iskolában nem támogatja a résztvevők instrumentalizálását, azaz a közreműködők sajátos tanulási /részvételi igényei elhanyagolásának semmilyen formáját, fontosnak tartja a diákok számára az alkotói szerep biztosítását.

II. A pályázók köre

A Művészek az iskolában 2014 pályázatra művészek illetve művészeti csoportok pályázhatnak egy általuk kiválasztott oktatási intézménnyel együttműködésben. A pályázás feltétele művész és intézmény közös pályázása. Művészek és iskolák könnyebb egymásra találásához májusban a tranzit. hu egy eseményt tervez, amelynek részleteiről április folyamán adunk tájékoztatást Facebook oldalunkon és honlapunkon.

III. Gyakorlati feltételek:

A Művészek az iskolában projektek megvalósítási időszaka 2014. szeptember – december. A projektek dokumentációjának elkészítését követően 2014 végén-2015 elején sor kerül a projektek dokumentációjának bemutatására és a tapasztalatok megvitatására a tranzit. hu nyitott terében.

A projektek fontos része a dokumentáció, mely lehet a művész és diákok közös munkájának végterméke vagy a projekt dokumentációja. Igény szerint maga a művész (egyedül vagy a fiatalokkal közreműködve) elkészítheti a dokumentációt (kiadvány, weboldal, videó).

Az elnyerhető projekt költségvetési összeg: bruttó 500.000 Ft, amely tartalmazza a megvalósítás és a dokumentáció (magyar és angol nyelvű) költségeit, valamint a honorárium összegét. 2014-ben a tranzit. hu két projekt megvalósítását finanszírozza.

IV. Pályázati feltételek, határidő

A pályázat leadásakor az alábbi anyagokat kérjük benyújtani az alábbi email címre: office@tranzitinfo.hu
Kérjük a tárgyban feltüntetni: Művészek az iskolában 2014 pályázat

Dokumentáció:
- projekt-tervezet, amely tartalmazza a megvalósítandó projekt koncepcióját
- ütemterv (tanítási egységekre bontva) és anyagszükségletet (ezek lehetnek hozzávetőlegesek, melyek a későbbiekben pontosításra kerülnek)
- költségvetési terv, amely magába foglalja a megbízási díjat, az anyagszükségletet, illetve produkciós költséget
- befogadói nyilatkozat az oktatási, nevelési intézmény részéről.

A pályázat leadásának határideje: 2014. június 30., 24:00

A pályázat kiírója: tranzit.hu
Weboldal: hu.tranzit.org/hu
Facebook oldal: facebook.com/tranzit.hu

A projekt koncepcióját kidolgozta: Angel Judit, Hegyi Dóra, Khoór Lilla
Projekt-koordinátor: Simon Vera

Kép: Nem Privát Színház