english/
tranzit.org/

tranzit.hu/

Felhívás: Művészek az iskolában 2015

A Művészek az iskolában 2015 pályázat nyertesei:

Ptah Színház: „Színházat a falra!”

László Gergely, Major Virág, Váradi Emese: CSÜTÖRTÖK DU

A mai politikai és gazdasági helyzetben zajló, az oktatást érintő változások fő irányvonalai a központosítás, az iskolák autonómiájának csökkentése, a fegyelem, autoritás és teljesítmény-orientáltság felé mutatnak. A művészeti oktatás háttérbe szorul, az egyéni véleménynek, a kritikai gondolkodásnak, valamint a kreativitásnak, kísérletezésnek és a játéknak egyre kevesebb tér jut.

A Művészek az iskolában program célkitűzése, hogy a művészet és a kritikai pedagógia lehetőségeinek összekapcsolásával a demokrácia fogalmának és működési elveinek alkalmazását felvesse és alkalmazza a művészet-pedagógiai gyakorlatban. Ezzel a célkitűzéssel Erdély Miklós, a meghatározó neo-avantgárd művész pedagógiai tevékenységének példáját követjük, mely a kreativitásra nevelést és az önálló gondolkodás művészeti eszközökkel való fejlesztését hirdette. Azonban a kreativitás fogalma alatt nem a mai kreatív ipar által diktált találékonyság és hatékonyság értendő. Ahogy Erdély fogalmazott: „A kreatív személy, mint azt világszerte folyó vizsgálatok kimutatták, nem feltétlenül aktív, sem nem mindig produktív. A produktivitás követelménye gyakran gátló eszközként hat a kreativitás kibontakoztatására. Abban azonban megegyeznek a különböző pszichológiai vizsgálódások, hogy a művészeti képzés a legalkalmasabb a kreativitás kifejlesztésére… Hogy a képzőművészeti oktatás alkalmas a kreativitás fejlesztésére, nem azt jelenti, hogy a kreatív érzékre csak a képzőművészeknek, vagy általában kizárólag a művészetnek van szüksége. Ellenkezőleg: a legtöbbet attól lehet remélni, ha a kreatív szemlélet az élet más területein is jelen van”.

Nyílt pályázatot hirdetünk az alábbiak szerint:

A megvalósuló projektekkel olyan kérdésekre keresünk választ, mint:
Milyen szerepet játszhat a művész és tudása a demokratikus és kritikus gondolkodásra való nevelésben?
Milyen szerepe lehet egy művésznek az iskolai oktatásban?
Hogyan tudnak demokratikus alapelvek érvényesülni művészek és diákok közötti együttműködésben?

A Művészek az iskolában program keretében művészek és diákok, olyan közös projekteket hoznak létre, amelyekben az alkotási folyamat demokratikus elvek mentén valósul meg.

A megvalósuló projekt lehet:
- a művész és diákok közös alkotása
- a diákok saját projektjeinek megvalósítása, a művész segítségével
- a művész projektjének megvalósítása, amelyben a diákok közreműködnek

A projektek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok a művésszel való találkozás, a közös munka révén megismerkedjenek egy olyan gondolkodásmóddal, mely a sztereotípiák, a rutinból vagy éppen megfelelési kényszerből elfogadott állítások megkérdőjelezését célozza.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- ha a projekt helyi katalizátorként való felfogása, az adott iskola körülményeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével
- ha a projekt koncepciója tartalmaz olyan elemeket, amelyek alapján egy hosszútávú művész-iskola együttműködés is elképzelhető (pld. önszerveződés, önképzőkör, érdekképviselet, szolidaritás elemeinek/ témáinak beépítése a projektekbe)
- kortárs képzőművészeti projektek
- interdiszciplináris és társművészetek közötti együttműködésen alapuló megközelítések
- olyan projektek, amelyekben a művészet nem izolált területként, hanem az egyének kritikai érzékét, felelősségtudatát és a szabadság gyakorlását fejlesztő médiumként jelenik meg.

A Művészek az iskolában nem támogatja a résztvevők instrumentalizálását, azaz a közreműködők sajátos tanulási /részvételi igényei elhanyagolásának semmilyen formáját, fontosnak tartja a diákok számára az alkotói szerep biztosítását.

A pályázók köre:

A Művészek az iskolában 2015 pályázatra művészek, illetve művészeti csoportok pályázhatnak egy általuk kiválasztott oktatási intézménnyel együttműködésben. A pályázat feltétele, hogy a pályázó befogadó nyilatkozatot kapjon a választott iskolától. Művészek és iskolák könnyebb egymásra találásához június 16-án a tranzit. hu egy eseményt tervez: https://www.facebook.com/events/1407813002878324/
Gyakorlati feltételek:

A Művészek az iskolában projektek megvalósítási időszaka 2015. szeptember – december. A projektek dokumentációjának elkészítését követően 2015 végén-2016 elején sor kerül a projektek bemutatására és a tapasztalatok megvitatására a Majakoszkij 102-ben.

A projektek fontos része a dokumentáció, mely lehet a művész és diákok közös munkája is. (kiadvány, weboldal, videó).

Az elnyerhető projekt költségvetési összeg: bruttó 500.000 Ft, amely tartalmazza a megvalósítás és a dokumentáció (magyar és angol nyelvű) költségeit, valamint a honorárium összegét. 2015-ben a tranzit. hu két projekt megvalósítását finanszírozza.

Pályázati feltételek, határidő

A pályázatokat az alábbi mellékletekkel a tranzit.hu@gmail.com email címre kérjük elküldeni.
Kérjük a tárgyban feltüntetni: Művészek az iskolában 2015 pályázat


- projekt-tervezet, amely tartalmazza a megvalósítandó projekt koncepcióját
- ütemterv (tanítási egységekre bontva) és anyagszükségletet (ezek lehetnek hozzávetőlegesek, melyek a későbbiekben pontosításra kerülnek)
- költségvetési terv, amely magába foglalja a megbízási díjat, az anyagszükségletet, illetve produkciós költséget
- befogadói nyilatkozat az oktatási, nevelési intézmény részéről.

A pályázat leadásának határideje: 2015. június 30. éjfél.


A projekt koncepcióját kidolgozta: Angel Judit, Hegyi Dóra, Khoór Lilla


Kép: Vizuális- és környezetkultúra munkacsoport